Καταστατικό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου με έδρα την πόλη Ρεθύμνου

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατό καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με στόχο:
α. Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών
β. Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
γ. Την εξύψωση του πνευματικού βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.
δ. Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
ε. Τη συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του λαού μας.
στ. Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

Άρθρο 3

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
α. Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.
β. Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κλπ. για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
γ. Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις, κλπ. για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
δ. Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει την βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.
ε. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
στ. Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ., δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κλπ. και γενικότερα προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

 

Άρθρο 4
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι: οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων κλπ., δωρεές, κληροδοτήματα κλπ.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β´
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 5
α. Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από εκπαιδευτικούς ή ειδικούς επιστήμονες που υπηρετούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου, μόνιμους, αναπληρωτές, με απόσπαση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μέλη άλλου συναφούς συνδικαλιστικού οργάνου.
β. Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του συλλόγου εκείνοι που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του, ή στην εκπαίδευση και το συνδικαλισμό, γενικότερα.
γ. Ο σύλλογος εντάσσεται στη δύναμη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), σαν ισότιμο μέλος αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8,9,10,11, και 12 του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Για να γίνει εκπαιδευτικός ή ειδικός επιστήμονας μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ´ αυτή από το Δ.Σ.) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά.
Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής, μπορεί ο ενδιαφερόμενος προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.
Άρθρο 7
Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος του :
1.  Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.
2.  Που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
3.  Που αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.
4.  Που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την Διοίκηση.
5.  Που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.
Εννοείται πως μέλος που χάνει την εκπαιδευτική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη διαδικασία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.
Μέλος που για οποιαδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει ακύρωσή της.
Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής.
Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση απόφασης της διαγραφής.
Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.
Δε διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση Σχολικού Συμβούλου ή Διοικητικού Προϊσταμένου, αλλά αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό, εκτός από το να εκλέγεται στα διάφορα όργανα του Συλλόγου.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτησή του στο Δ.Σ. το οποίο, αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ., η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.
Άρθρο 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.
Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της έγγραφης δήλωσης αποχώρησής τους.
Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
α. Να καταβάλλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους όπως καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης).
β. Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.
γ. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και από Γ.Σ., να συμμετέχουν σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.
δ. Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
γ. Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
δ. Να υποβάλλουν προβλήματα - αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 11
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:
Α΄ Η Γενική Συνέλευση των μελών
Β΄ Το Διοικητικό Συμβούλιο και
Γ΄ Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α´ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
1.  Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε..
2.  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.
3.  Αποφασίζει για την εγγραφή και επανεγγραφή των μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
4.  Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου, τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και τους αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθορισμένα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
5.  Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει η δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του στα υπηρεσιακά συμβούλια.
6.  Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
7.  Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κλπ.
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος, μία κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο και μία κατά το μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο,  έκτακτα δε όσον το Δ.Σ. θεωρεί αναγκαίο, ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Στη Γ.Σ. του Ιουνίου γίνονται εκλογές για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε., για νέο διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή του Συλλόγου και για αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κάθε δύο χρόνια.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, η άρνηση του δε ή η ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.
Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.
Στις τακτικές Γ.Σ. το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει τον αιρετό εκπρόσωπο του Κλάδου για να ενημερώσει τη Γ.Σ. σε θέματα αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε..
Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερησία Διάταξη.
Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες.
Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και, αν αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται ο πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζονται ο Γραμματέας για τήρηση των πρακτικών.
Άρθρο 14
Η Γ. Σ., τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 +1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2 - 7 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 2 - 7 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτής σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς μέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2 -15 μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Άρθρο 15
Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν και τα Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 16
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Οι αποφάσεις των Γ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2+1) των παρόντων μελών και να είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 13 για τη διάλυση του Συλλόγου ή τροποποίηση του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ. και Ε.Ε., αντιπροσώπων στη Δ.Ο.Ε., αντιπροσώπων στο Νομαρχιακό τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, (π.χ. εκλογή προέδρου στις τακτικές γενικές συνελεύσεις, εφορευτικής επιτροπής κλπ. ) η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίζει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.
Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με πρόταση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ή μέλους του Συλλόγου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και επιλέγεται ο Γραμματέας αυτής. Ο πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση εργασιών της Γ.Σ. δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ. Σ. τα οποία και προσυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις Εργασίες της Γ. Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων, η οποία και προεδρεύεται από Δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και, αφού υπογραφούν από τον πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

 Άρθρο 18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1.  Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (Δ.Ο.Ε.) και στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2.  Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., για την Ε.Ε., για αντιπροσώπους στην ομοσπονδία (Δ.Ο.Ε) και αντίστοιχα ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3.  Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
4.  Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του συλλόγου πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
5.  Πριν από την ψηφοφορία δίδεται ο χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψηφίους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.
6.  Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
7.  Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
8.  Ο συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
9.  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και .που πλησιάζουν στο εκλογικό μέτρο.
10.  Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
11.  Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.
12.  Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό.
13.  Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει, και στη συνέχεια "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ" και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Τέλος θα γράφεται "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ" και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
14.     Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας, μέχρι επτά ( 7 ) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. μέχρι τρεις ( 3 ) σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι τέσσερις ( 4 ) σταυρούς για τους αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε. & μέχρι εννιά ( 9) σταυρούς για το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.
Άρθρο 19
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.  Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
2.  Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
3.  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
4.  Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
5.  Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
6.  Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.
Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.
1.  Το Δ.Σ. του συλλόγου απαρτίζεται από τους α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία και τρία (3) μέλη.
2.   Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι´ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του, από το συμβούλιο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου.
Άρθρο 22
ΠΑΡΑΔΟΣΗΤΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., γίνεται παράδοση Διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικά πρωτόκολλο για την παράδοση του ταμείου και του υλικού του συλλόγου.
Άρθρο 23
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.   Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα (4 ) τουλάχιστον μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
2.  Την ημερησία διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερησίας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η πρόσκληση μπορεί να δοθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως.
3.  Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία.
4.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστο τέσσερα (4) μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία, τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση.
5.  Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
6.   Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές και μπορεί να τις παρακολουθήσει κάθε μέλος του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και λόγου.
Άρθρο 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.  Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών των συλλόγων και των αποφάσεων των Γ. Σ.
2.  Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
3.  Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.
4.  Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.
5.  Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.
6.  Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών στην έδρα του συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου.
7.  Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γ. Σ.
8.  Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.
9.  Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.
10.  Εισηγείται στη Γ. Σ. για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.
11.  Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.
12.  Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του συλλόγου.
Άρθρο 25
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
1.  Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου.
Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχουν αναπληρωματικούς ή αναπληρωτή γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
2.  Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών ανάλογα με την δύναμή τους σε έδρες.
3.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του προεδρείου, εκτός του προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.
4.  Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
5.  Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
6.  Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν τέσσερα ( 4 ) μέλη ή λιγότερα μέλη από τέσσερα ( 4 ) αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γ.Σ. μέσα σε 2 μήνες για να εκλέξει το νέο Δ.Σ.
Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.
Άρθρο 26
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.  Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ., φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ´ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.
Εκπροσωπεί το σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
2.  Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

Άρθρο 27
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ´ όλες του τις αρμοδιότητες.
2.  Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του προέδρου που μπορεί να του αναθέσει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Άρθρο 28
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γ. Σ. και τηρεί βιβλία μητρώου μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 29
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΑΜΙΑ
Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.
Γ΄ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 30
Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3 ) μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα πρακτικά.
Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´
ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 31
Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ. Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Άρθρο 32
Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι´ αυτό το σκοπό η οποία και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/ 4 των παρόντων.
Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου. 
Άρθρο 33
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και γράφει κυκλικά " ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ". Στη μέση του κύκλου γράφει: "ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1906".
Άρθρο 34
Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
Ο Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 34 άρθρα και προήλθε από τροποποίηση του παλαιού Καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ. της 4-6-2015, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

Ρέθυμνο 4-6-2015

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                                           Γιώργος Τρούλης                                                                    Γιώργος Σαϊτάκης